Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied 
De onderliggende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij – overeenkomsten met – en commerciële activiteiten van CadeauDokter.com waarvan de zaak gevestigd is te Roeselare (België), ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0836.621.040, is een onderneming opgericht naar Belgisch recht. Bereikbaarheid: info@cadeaudokter.com

Artikel 2 Aanvaarding 
Het gebruik van de website www.cadeaudokter.com, evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf CadeauDokter.com, impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 Definities 
CadeauDokter.com: Cadeaudokter is een éénmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd in Roeselare, België. Ingeschreven in het handelsregister onder het ondernemingsnummer 0836.621.040. www.cadeaudokter.com is de webwinkel van de Cadeaudokter en heeft als doel om zowel producten als diensten aan te bieden, te adverteren of te verkopen via het internet. Diensten: alle diensten die door CadeauDokter.com op haar website aangeboden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Goederen: alle goederen of producten die door CadeauDokter.com op haar website aangeboden worden. Klant: elke gebruiker van www.cadeaudokter.com alsook elkeen die een commerciële relatie aangaat met Promoz door de aankoop of bestelling van een product of dienst via de website van www.cadeaudokter.com. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met CadeauDokter.com. Bestelling: een bestelling is slechts definitief na betaling door de klant op het rekeningnummer van Cadeaudokter. Aankoop: een aankoop is slechts definitief na betaling door de klant op het rekeningnummer van Cadeaudokter.

Let op: De producten van CadeauDokter.com zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden. De producten worden op maat (per stuk) gemaakt, waardoor geen herroepingsrecht mogelijk is.

Artikel 4 Betaling 
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant. Het Belgische BTW-tarief is van toepassing. De producten blijven de eigendom van CadeauDokter.com tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. CadeauDokter.com houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aangekochte producten kunnen door de klant uitsluitend online betaald worden, met IDEAL, VISA, MasterCard, Bancontact, Home Banking, PayPal.

Artikel 5 Beschikbaarheid 
De producten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website CadeauDokter.com, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. CadeauDokter.com engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan CadeauDokter.com niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst aangeboden op www.cadeaudokter.com, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal CadeauDokter.com onmiddellijk de betaalde bedragen terug betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.

Artikel 6 Levering 
De klant is steeds verantwoordelijk voor betaling van alle transportkosten van de levering geplaatst bij www.cadeaudokter.com. De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. CadeauDokter.com houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden met daarop instructies voor een nieuwe poging tot levering, alsook de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer hij/zij het pakket kan laten leveren of zelf ophalen. CadeauDokter.com waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De leveringstermijn van 3 weken, na afloop van de verkoop op internet, is enkel een benaderende termijn. CadeauDokter.com kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Artikel 7 Afstand 
Indien de klant afstand wenst te doen van zijn aankoop, kan dat kosteloos doen middels een e-mail te verzenden naar info@cadeaudokter.com bevestigd door info@cadeaudokter.com zolang de goederen nog niet in productie zijn.

Artikel 8 Gebrek 
Indien een klant vaststelt dat het door hem aangekochte product bij de levering gebrekkig is, dient hij CadeauDokter.com hiervan onmiddellijk (en uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van het product) via mail (info@cadeaudokter.com) op de hoogte te brengen met voldoende beeldmateriaal (foto’s van zowel het product als de verpakking waarin je product is aangekomen). Wij kijken dit na en geven verdere instructies via mail. Indien de instructies niet opgevolgd worden, kunnen wij niets ondernemen. Wanneer de terugbetaling gerechtvaardigd is zal deze door CadeauDokter.com geschieden binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. In het geval dat de geleverde producten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door CadeauDokter.com vergoed worden. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Cadeaudokter houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont. Opgestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat. De producten van CadeauDokter.com zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden. De producten worden op maat (per stuk) gemaakt, waardoor geen herroepingsrecht mogelijk is. CadeauDokter.com is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de Klant. Ditzelfde geldt voor alle door de Klant opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 9 Non-conformiteit 
Alle producten en diensten die op de website van www.cadeaudokter.com te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. CadeauDokter.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert CadeauDokter.com zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

Artikel 10 Intellectuele Eigendom 
De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van www.cadeaudokter.com zijn exclusieve eigendom van CadeauDokter.com.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CadeauDokter.com zich de rechten en bevoegdheden voor die CadeauDokter.com toekomen op grond van de Auteurswet. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de CadeauDokter.com tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, Surpriseproducten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van CadeauDokter.com, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door CadeauDokter.com eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere producten, zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van YourSurprise.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de CadeauDokter.com. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden door CadeauDokter.com. CadeauDokter.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Alles op de website is eigendom van CadeauDokter.com en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van CadeauDokter.com.

CadeauDokter.com garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door CadeauDokter.com geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
CadeauDokter.com kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,…) die voortvloeit uit het gebruik van de website van CadeauDokter.com. CadeauDokter.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van CadeauDokter.com. CadeauDokter.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van CadeauDokter.com aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van CadeauDokter.com alleszins beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling of een aankoop.

Artikel12 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank 
Elk geschil met Promoz.be is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd.

Artikel 13 Wijzigingen aan de algemene voorwaarden 
CadeauDokter.com kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De Klanten zullen op adequate manier verwittigd worden op de website van www.cadeaudokter.com. De Klanten engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen. Elk gebruik van www.cadeaudokter.com zoals beschreven in artikel 2, veronderstelt de kennisname en aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. CadeauDokter.com behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 14 Niet-tegenstelbaarheid 
Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 Verantwoordelijkheid van de Klant
1. De Klant komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor CadeauDokter.com is het niet mogelijk om de CadeauDokter.com producten te controleren op naleving van deze bepaling.
2. De Klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan CadeauDokter.com doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op CadeauDokter.com rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
De Klant zal CadeauDokter.com vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de Klant in strijd met artikel 15.1 en 15.2 handelt.